Algemene voorwaarden xd-design.com

Op alle overeenkomsten die u sluit met xd-design.com zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Lees deze dan ook zorgvuldig zodat u weet wat u mag verwachten. U kunt deze voorwaarden ook opslaan of afdrukken zodat u deze op een later moment nog eens kunt nalezen. Deze voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 03-04-2018.


Artikel 1. Definities
1.01 xd-design.com: Xindao B.V., gevestigd te Lange Kleiweg 6-28, 2288 GK Rijswijk, Nederland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27115697.
1.02 Klant: natuurlijke persoon, die bij xd-design.com een bestelling heeft geplaatst.
1.03 Overeenkomst: een bestelling, overeenkomst of contract tussen xd-design.com en Klant, inclusief de Algemene Voorwaarden indien van toepassing.
1.04 Website: xd-design.com en alle bijbehorende subdomeinen.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.01 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van xd-design.com zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.02 Indien Klant zelf voorwaarden hanteert die afwijken van deze Algemene Voorwaarden zijn deze voor xd-design.com niet bindend.

Artikel 3. Prijzen
3.01 Alle prijzen en informatie op de Website zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
3.02 Bezorg- en administratiekosten zijn bij de uiteindelijke totaalprijs in het bestelproces inbegrepen. Dit wordt tijdens de bestelprocedure op de Website duidelijk aan Klant medegedeeld.
3.03 De hoogte van de verzendkosten vindt u terug op de verzendkostenpagina.

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst
4.01 De Overeenkomst komt pas tot stand op het moment van aanvaarding door Klant van het aanbod van xd-design.com en het voldoen aan de daarbij door xd-design.com gestelde voorwaarden.
4.02 Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt xd-design.com langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5. Uitvoering overeenkomst/levering
5.01 Uw bestelling wordt verwerkt zodra uw betaling door xd-design.com is ontvangen, xd-design.com stuurt u de producten zo spoedig mogelijk toe.
5.02 Betaling achteraf is enkel mogelijk indien deze betaalmethode tijdens het bestelproces wordt aangeboden.
5.03 Indien het niet mogelijk is om producten binnen de op de website vermelde leveringstermijn te leveren, stelt xd-design.com Klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Klant heeft in dat geval eveneens de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden.
5.04 Indien geen levertermijn is afgesproken, zal xd-design.com de producten uiterlijk binnen 30 dagen leveren. Indien xd-design.com niet binnen deze termijn levert, verkrijgt Klant het recht de overeenkomst te ontbinden.
5.05 xd-design.com raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen een redelijke termijn, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader: Artikel 14. Gebreken.
5.06 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.


Artikel 6. Herroepingsrecht
6.01 De Klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. xd-design.com mag de Klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
6.02 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
(a) Als de Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. xd-design.com mag, mits hij de Klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
(b) als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
(c) bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
6.03 De Klant kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de Klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
6.04 De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
6.05 Indien [webshop domein] De Klant de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd. 6.06 Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de Klant heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de Klant die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7. Verplichtingen van de Klant tijdens de bedenktijd
7.01 Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
7.02 De Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
7.03 De Klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als xd-design.com hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8. Uitoefening van het herroepingsrecht door de Klant en kosten daarvan
8.01 Als de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of door middel van een telefonisch contact met [contactgegevens tel.nr] of op andere ondubbelzinnige wijze aan xd-design.com.
8.02 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Klant het product terug. De Klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
8.03 De Klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door xd-design.com verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
8.04 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant.
8.05 De Klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
8.06 De Klant draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
(a) hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
(b) hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
(c) de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de Klant te bevestigen.
8.07 Als de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9. Verplichtingen van xd-design.com bij herroeping
9.01 Als xd-design.com de melding van herroeping door de Klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
9.02 xd-design.com vergoedt alle betalingen van de Klant, inclusief eventuele leveringskosten door xd-design.com in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Klant hem de herroeping meldt. xd-design.com mag wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
9.03 xd-design.com gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Klant heeft gebruikt, tenzij de Klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voorde Klant.
9.04 Als de Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft xd-design.com de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10. - Uitsluiting herroepingsrecht
10.01 xd-design.com kan producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als xd-design.com dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Artikel 11. Betaling
11.01 Iedere aankoop dient vooraf voldaan te worden. Goederen worden pas verzonden na verificatie van de door Klant verrichte betaling.

Artikel 12. Overmacht
12.01 In geval van overmacht is xd-design.com niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij Klant ontstane schade.

Artikel 13. Garantie
13.01 xd-design.com staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst.
13.02 De garantie die xd-design.com verstrekt, is beperkt tot de garantie die de fabrikant van de producten verstrekt.
13.03 Een door xd-design.com, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de overeenkomst heeft.

Artikel 14. Gebreken
14.01 Klant dient xd-design.com binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek in kennis te stellen. xd-design.com zal binnen 30 dagen reageren.
14.02 Indien xd-design.com deze klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product. 14.03 Klant mag het product niet zelf proberen te repareren.

Artikel 15. Klachten
15.01 Indien u als Klant een klacht heeft over de afhandeling van uw bestelling of over de dienstverlening, dan kunt contact opnemen met: [contactgegevens met tel.nr/e-mailadres/postadres]. Bij uw klacht dient u de volgende gegevens te verstrekken: [bestelnummer, naam, adres, inhoud van de klacht,…]
15.02 Binnen 14 dagen ontvangt u een antwoord op uw klacht.
15.03 Mocht u vinden dat uw klacht niet of onvoldoende is behandeld, kun u uw klacht aanmelden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit platform kunt u vinden via https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=NL Artikel 16. Persoonsgegevens 16.01 xd-design.com verwerkt de persoonsgegevens van Klanten overeenkomstig de op de Website gepubliceerde privacy verklaring.

Artikel 17. Slotbepalingen
17.01 Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Europese Klantenrichtlijn.
17.02 Voor zover door deze algemene voorwaarden of de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Breda.
17.03 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan.
17.04 Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail. In dat geval geldt de door xd-design.com ontvangen of opgeslagen versie van dat bericht als de authentieke versie, tenzij Klant kan aantonen dat deze versie niet authentiek is.

Artikel 18. Contactgegevens
18.01 Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen, klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust per mail contact op customersupport@xd-design.com of per post:
Xindao B.V.
O.v.v. xd-design.com
Lange Kleiweg 6-28, 2288 GK Rijswijk
Nederland
Back to top