Vilkår og betingelser 


Generelle vilkår og betingelser for xd-design.com


Artikel 1 Definitioner
1.01 xd-design.com: Xindao B.V. med hjemsted på adressen Lange Kleiweg 6-28, 2288 GK Rijswijk, Holland, og med cvr-nummer 27115697.
1.02 Kunde: en fysisk person, som har afgivet en ordre på xd-design.com.
1.03 Kontrakt: en ordre, aftale eller kontrakt mellem xd-design.com og kunden i henhold til de generelle vilkår og betingelser, hvor relevant.
1.04 Websted: xd-design.com og alle tilhørende underdomæner.


Artikel 2 Anvendelse
2.01 Disse vilkår og betingelser gælder for alle ordrer, kontrakter og leverancer indgået eller foretaget af xd-design.com, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt skriftligt.
2.02 Hvis kundens egne eventuelle vilkår og betingelser afviger fra disse vilkår og betingelser, er de ikke bindende for xd-design.com.


Artikel 3 Prissætning
3.01 Der tages forbehold for alle åbenlyse programmerings- og slåfejl i priserne og oplysningerne på webstedet.
3.02 Leverings- og administrationsomkostninger indregnes i totalprisen i forbindelse med ordreprocessen. Dette synliggøres for kunden i forbindelse med ordreprocessen.
3.03 Forsendelsesomkostningerne fremgår af siden med forsendelsesomkostninger.


Artikel 4 Indgåelse af kontrakten
4.01 Kontrakten indgås, når kunden accepterer tilbuddet på xd-design.com, og de gældende betingelser for [domæne-webshop].com i processen er overholdt.
4.02 Hvis kunden har accepteret tilbuddet i elektronisk form, bekræfter xd-design.com modtagelsen af kundens accept af tilbuddet elektronisk. Kunden har mulighed for at opsige kontrakten, så længe kunden ikke har modtaget en sådan bekræftelse på sin accept af tilbuddet.


Artikel 5 Opfyldelse af kontrakten/leveringen
5.01 Din ordre behandles, så snart xd-design.com har modtaget din betaling, og xd-design.com sender dig produkterne hurtigst muligt.
5.02 Efterbetaling er kun mulig, hvis denne betalingsmetode tilbydes under ordreprocessen.
5.03 Hvis det ikke er muligt at levere produkterne inden for den leveringsfrist, som er angivet på webstedet, informerer xd-design.com hurtigst muligt kunden herom. Kunden har i givet fald mulighed for at annullere kontrakten.
5.04 Hvis der ikke er aftalt nogen leveringsfrist, leverer xd-design.com produkterne inden for maks. 30 dage. Hvis xd-design.com ikke overholder denne leveringsfrist, har kunden ret til at annullere kontrakten.
5.05 xd-design.com anbefaler, at kunden inspicerer de leverede varer og rapporterer eventuelle defekter inden for en rimelig periode, gerne skriftligt eller via e-mail. Læs mere i: Artikel 14. Defekter
5.06 Så snart de aftalte produkter er blevet leveret på den angivne leveringsadresse, overgår risikoen for varerne til kunden.


Artikel 6 Ret til annullering
6.01 Kunden har ret til at annullere en kontrakt om køb af et produkt inden for en fortrydelsesfrist på mindst 14 dage uden at skulle angive nogen begrundelse. xd-design.com kan spørge ind til kundens begrundelse for annulleringen, men har ikke krav på et svar.
6.02 Fortrydelsesfristen i afsnit 1 starter den dag, hvor kunden, eller en af kunden udpeget tredjepart, som ikke må være fragtmanden, har modtaget produktet, eller:
(a) Hvis kunden har afgivet en ordre, som omfatter flere produkter: den dag, hvor kunden eller en tredjepart udpeget af kunden har modtaget det sidste af produkterne. xd-design.com har ret til at afvise en ordre, som omfatter flere produkter med forskellige leveringstider, hvis kunden er blevet klart og tydeligt informeret herom inden ordreprocessen.
(b) Hvis leveringen af et produkt består af forskellige forsendelser eller dele: den dag, hvor kunden eller en tredjepart udpeget af kunden har modtaget den sidste forsendelse eller den sidste del.
(c) Hvis der er indgået aftale om løbende levering af produkter hen over en bestemt periode: den dag, hvor kunden eller en tredjepart udpeget af kunden har modtaget det først produkt. Hvis det drejer sig om tjenester og digitalt indhold, som ikke leveres via et fysisk fragtfirma:
6.03 Kunden har ret til at annullere kontrakter om levering af tjenester og digitalt indhold, som ikke leveres via et fysisk fragtfirma, inden for 14 dage eller mere uden angivelse af nogen begrundelse. [domæne-webshop].com kan spørge ind til kundens begrundelse for annulleringen, men har ikke krav på noget svar.
6.04 Fortrydelsesfristen i afsnit 3 gælder fra den dag, hvor kontrakten indgås. Udvidet fortrydelsesfrist for produkter, tjenester og digitalt indhold, som ikke leveres af et fysisk fragtfirma, når kunden er blevet informeret om sin ret til at annullere:
6.05 Hvis xd-design.com har undladt at informere kunden om kundens lovbestemte ret til at annullere eller om den særlige annulleringsformular, der skal benyttes, udløber den udvidede fortrydelsesfrist 12 måneder efter udløbet af den oprindelige fortrydelsesfrist som beskrevet i de forudgående afsnit.
6.06 Hvis xd-design.com har givet kunden den relevante information som beskrevet i det foregående afsnit inden for 12 måneder efter startdatoen for den oprindelige fortrydelsesfrist, udløber den udvidede fortrydelsesfrist 14 dage efter kundens modtagelse af den pågældende information.


Artikel 7 Kundens forpligtelser under fortrydelsesfristen
7.01 Kunden er forpligtet til at tage godt vare på produktet og emballagen under fortrydelsesfristen. Kunden har kun ret til at udpakke produktet eller bruge det i det omfang, det er nødvendigt for at kunne bestemme produktets natur, egenskaber og funktionsmåde. Kunden har som udgangspunkt kun ret til at bruge og inspicere produktet på samme måde som i en butik.
7.02 Kunden er udelukkende erstatningspligtig for en eventuel værdiforringelse af produktet, som skyldes, at produktet er blevet brugt på anden måde end som tilladt i henhold til afsnit 1.
7.03 Kunden er ikke erstatningspligtig for en eventuel værdiforringelse af produktet, hvis xd-design.com ikke har informeret kunden fyldestgørende om kundens lovbestemte ret til annullering inden indgåelsen af kontrakten.


Artikel 8 Kundens udøvelse af sin ret til at annullere og de hermed forbundne omkostninger
8.01 Hvis kunden vil benytte sig af sin ret til at annullere, skal kunden give underretning herom ved at indsende annulleringsformularen inden for fortrydelsesfristen eller ved at ringe på +3170-3199967 eller på anden måde informere xd-design.com utvetydigt om sit ønske.
8.02 Kunden skal returnere produktet hurtigst muligt og senest 14 dage efter underretningen som beskrevet i afsnit 1. Kunden vil under alle omstændigheder have overholdt returneringsfristen for et produkt, hvis produktet sendes retur inden fortrydelsesfristens udløb.
8.03 Kunden skal returnere produktet og alt leveret tilbehør så vidt muligt i den oprindelige stand og emballage og i henhold til de rimelige og klare anvisninger, som xd-design.com måtte udstikke.
8.04 Kunden bærer selv risikoen for og skal selv kunne dokumentere sin korrekte og rettidige håndhævelse af annulleringsretten.
8.05 Kunden skal selv afholde de direkte omkostninger til tilbagesendelse af produktet.
8.06 Kunden er ikke forpligtet til at afholde omkostninger i forbindelse med hel eller delvis levering af digitalt indhold, som ikke leveres via et fysisk fragtfirma, hvis:
(d) kunden ikke eksplicit har accepteret indgåelsen af kontrakten inden udløbet af fortrydelsesfristen og inden leveringen,
(e) kunden ikke har accepteret, at kunden vil miste retten til at annullere, eller
(f) xd-design.com har undladt at bekræfte en sådan accept fra kundens side.
8.07 Hvis kunden benytter sig af sin ret til at annullere, annulleres alle øvrige kontrakter også i medfør af gældende lov.


Artikel 9 xd-design.coms forpligtelser i tilfælde af en annullering
9.01 Hvis xd-design.com giver kunden mulighed for at annullere i elektronisk form, skal xd-design.com straks sende en bekræftelse til kunden, når kundens underretning om annulleringen er modtaget.
9.02 xd-design.com skal straks, eller senest 14 dage efter modtagelse af kundens ønske om at annullere, tilbagebetale alle de betalinger, som er modtaget fra kunden, herunder eventuelle leveringsomkostninger. xd-design.com har ret til at vente med tilbagebetalingen, indtil produktet er modtaget, eller kunden har fremlagt dokumentation for sin returnering af produktet, afhængigt af hvad der kommer først.
9.03 xd-design.com skal bruge den samme betalingsmetode, som kunden har benyttet, medmindre kunden accepterer en anden betalingsmetode. Tilbagebetalingen er uden omkostninger for kunden.
9.04 Hvis kunden har valgt en dyrere leveringsmetode end den billigste standardlevering, skal xd-design.com ikke tilbagebetale ekstraomkostningerne til den dyrere leveringsmetode.


Artikel 10 Udelukkelse af retten til at annullere
10.01 xd-design.com kan udelukke retten til at annullere for letforgængelige produkter eller produkter med begrænset holdbarhed, men kun hvis xd-design.com har angivet dette klart og tydeligt i tilbuddet eller som minimum forud for indgåelse af kontrakten.


Artikel 11 Betaling
Alle køb skal forudbetales. Varerne sendes først, når kundens betaling er godkendt.


Artikel 12 Force majeure
12.01 xd-design.com er ikke forpligtet til at kompensere kunden for eventuelle tab, som skyldes force majeure.

Artikel 13 Garanti
13.01 xd-design.com garanterer, at produkterne og/eller tjenesterne lever op til kontrakten.
13.02 Garantien fra xd-design.com er begrænset til den garanti, som producenten har udstedt for produkterne.
13.03 En garanti udstedt af xd-design.com, producenten eller importøren påvirker ikke kundens lovbestemte rettigheder og krav i henhold til kontrakten.


Artikel 14 Defekter
14.01 Kunden skal informere xd-design.com om konstaterede defekter inden for to måneder. xd-design.com har 30 dage til at svare.
14.02 Hvis xd-design.com vurderer, at klagen er berettiget, repareres, udskiftes eller refunderes produkterne efter rådføring med kunden. Kompensationen kan aldrig overstige den pris, som kunden har betalt for produktet.
14.03 Kunden må ikke selv forsøge at reparere produktet.


Artikel 15 Klager
15.01 Hvis du som kunde ønsker at klage over håndteringen af din ordre eller de leverede tjenester, kan du kontakte xd-design.com via kontaktformularen. Din klage skal indeholde oplysninger om følgende: [ordrenummer, navn, adresse, beskrivelse af klagen…].
15.02 Du modtager svar på din klage inden for 14 dage.
15.03 Hvis du føler, at din klage ikke er blevet tilstrækkeligt behandlet, har du ret til at indgive en klage via den europæiske klageportal ODR. Du finder portalen her.


Artikel 16 Personoplysninger
16.01 xd-design.com behandler personoplysninger tilhørende kunder i overensstemmelse med databeskyttelsespolitikken for dette websted.


Artikel 17 Endelige betingelser
17.01 Disse vilkår og betingelser er udarbejdet i overensstemmelse med EU-direktivet om forbrugertvister.
17.02 Medmindre andet fremgår af disse vilkår og betingelser eller af gældende obligatoriske lovbestemmelser, skal alle eventuelle tvister i forbindelse med kontrakten afgøres ved den bemyndigede hollandske domstol i Breda.
17.03 Såfremt en eller flere af bestemmelserne i disse generelle vilkår og betingelser erklæres ugyldige, er dette uden for betydning for gyldigheden af de øvrige vilkår og betingelser.
17.04 For så vidt angår disse vilkår og betingelser, betegner "skriftligt" også via e-mail. I dette tilfælde betragtes den version af meddelelsen, som xd-design.com har modtaget eller gemt, som den originale version, medmindre kunden kan dokumentere, at dette ikke er tilfældet.


Artikel 18 Kontaktoplysninger
18.01 Hvis du har spørgsmål, klager eller kommentarer til disse generelle vilkår og betingelser, er du velkommen til at kontakte os ved at sende en e-mail til customersupport@xd-design.com eller ved at skrive til os på: Xindao B.V.


ATTN: xd-design.com
Lange Kleiweg 6-28, 2288 GK Rijswijk
Holland


Back to top