Bestämmelser och villkor Allmänna bestämmelser och villkor för xd-design.com

Paragraf 1 Definitioner
1.01 xd-design.com: Xindao B.V., med registrerat huvudkontor i Lange Kleiweg 6-28, 2288 GK Rijswijk, Nederländerna och registrerat hos Handelskammaren med ärendenummer 27115697.
1.02 Kund: fysisk person som har gjort en beställning hos xd-design.com.
1.03 Avtal: en beställning, överenskommelse eller ett avtal mellan xd-design.com och Kunden, inklusive Allmänna bestämmelser och villkor, om tillämpligt.
1.04 Webbsida: xd-design.com samt samtliga respektive subdomäner.


Paragraf 2 Tillämpning
2.01 Dessa Allmänna bestämmelser och villkor gäller alla erbjudanden, avtal samt leveranser från xd-design.com, såvida inte annat uttryckligen och skriftligen avtalats.
2.02 Om Kunden tillämpar egna bestämmelser och villkor som avviker från dessa Allmänna bestämmelser och villkor gäller inte dessa för xd-design.com.


Paragraf 3 Priser
3.01 Samtliga priser och uppgifter på Webbsidan är föremål för uppenbara programmerings- och tryckfel.
3.02 Leverans- och administrativa kostnader ingår i det slutgiltiga totalpriset under beställningsprocessen.
Detta tydliggörs för Kunden i samband med beställningsprocessen.
3.03 Fraktkostnaderna specificeras på sidan med fraktkostnader.


Paragraf 4 Utformning av avtalet
4.01 Avtalet utformas i och med att Kunden godkänner erbjudandet från xd-design.com och de villkor som instiftats av [domän webbutik].com under processen har uppfyllts.
4.02 Om Kunden har godkänt erbjudandet i elektronisk form bekräftar xd-design.com att Kundens godkännande har mottagits elektroniskt. Kunden har möjlighet att säga upp Avtalet fram till dess att det xd-design.com har bekräftat att godkännandet har mottagits.


Paragraf 5 Fullgörande av Avtalet/leverans
5.01 Din beställning behandlas så fort xd-design.com har mottagit din betalning; xd-design.com skickar produkten så fort som möjligt
5.02 Betalning i efterskott är endast möjligt om detta betalsätt kan användas under beställningsprocessen.
5.03 5.03 Om det inte är möjligt att leverera produkterna inom den leveranstid som finns angiven på hemsidan, upplyser xd-design.com Kunden om detta så fort som möjligt. I så fall har Kunden möjlighet att säga upp Avtalet.
5.04 Om man inte har avtalat någon leveranstid, levererar xd-design.com produkten senast inom 30 dagar. Om xd-design.com inte lyckas leverera inom den här tidsperioden har Kunden rätt att säga upp Avtalet.
5.05 xd-design.com rekommenderar Kunden att noga gå igenom de levererade produkterna och anmäla eventuella upptäckta defekter inom en rimlig tidsperiod, helst skriftligt eller via e-post. För mer information: Paragraf 14. Defekter
5.06 Så fort den produkt som ska levereras har levererats till den angivna leveransadressen övertas risken som är förknippad med varan/varorna av Kunden.


Paragraf 6 Tillämpning av ångerrätten
6.01 Kunden kan säga upp ett avtal med avseende på köpet av en produkt under en ångerperiod på minst två veckor, utan att uppge några skäl. Det kan hända att xd-design.com ber kunden uppge varför hen önskar utnyttja ångerrätten, men Kunden kan inte åläggas att uppge något skäl/några skäl.
6.02 Ångerperioden som det hänvisas till i stycke 1 startar den dagen som Kunden, eller en tredje part som utsetts av Kunden och som inte är transportören, har mottagit produkten, eller:
(a) Om Kunden har beställt flera produkter i samma beställning: den dagen Kunden, eller en tredje part som har utsetts av Kunden, har mottagit den sista produkten. xd-design.com kan eventuellt vägra att skicka en beställning med flera produkter och en annan leveranstid, förutsatt att Kunden har fått tydlig information om detta före beställningsprocessen.
(b) Om produktleveransen utgörs av flera olika försändelser eller delar: den dagen då Kunden eller en tredje part som har utsetts av Kunden mottog den sista försändelsen eller sista delen
(c) om man har avtalat ofta förekommande produktleveranser under en viss tidsperiod: den dagen då Kunden eller en tredje part som har utsetts av Kunden mottog den första produkten. Om tjänster eller digitalt material inte levereras på ett uttrycksmedium:
6.03 Kunden har rätt att säga upp avtalet med tanke på tillhandahållna tjänster och ett avtal om leverans av digitalt innehåll som inte har levererats på ett uttrycksmedium utan att ange något skäl inom loppet av minst två veckor. [domän webbutik].com kan be Kunden uppge ett skäl till varför hen har valt att säga ångra köpet, men kan inte ålägga Kunden att uppge något skäl/några skäl.
6.04 Ångerperioden som det hänvisas till i stycke 3 startar dagen efter att man har ingått avtalet. Förlängda ångerperioder för produkter, tjänster eller digitalt innehåll som inte har levererats på ett uttrycksmedium och då Kunden inte har upplysts om hens ångerrätt:
6.05 Om xd-design.com inte, enligt vad lagen stipulerar, har upplyst Kunden om ångerrätten eller om förlagan för ångerrätt, avslutas ångerperioden tolv månader efter att den ursprungliga ångerperioden har förlupit, vilken fastställs enligt de ovanstående styckena.
6.06 Om xd-design.com har upplyst Kunden om uppgifterna som det hänvisas till i det ovanstående stycket inom loppet av ett år efter det datum då den ursprungliga ångerperioden hade startat avslutas ångerperioden två veckor efter att Kunden har upplysts om uppgifterna.


Paragraf 7 Kundens åtaganden under ångerperioden
7.01 Under ångerperioden ska Kunden vara varsam vid hanteringen av produkten och förpackningen. Hen får endast packa upp eller använda produkten i den utsträckning som krävs för att fastställa produktens skick, egenskaper och funktioner. Utgångspunkten är att Kunden endast får använda och granska produkten som om produkten skulle vara uppställd i en butik.
7.02 Kunden är endast ansvarig för produktens värdeminskning om produkten har använts på ett sätt som inte överensstämmer med bestämmelserna i stycke 1.
7.03 Kunden kan inte hållas ansvarig för någon värdeminskning i förhållande till produkten såvida xd-design.com inte har tillhandahållit alla uppgifter om ångerrätten som hen enligt lag är skyldig att tillhandahålla innan något avtal ingås.


Article 8 Paragraf 8 Kundens utnyttjande av ångerrätten och kostnader som uppstår i samband med detta
8.01 Om kunden väljer att utnyttja ångerrättens ska hen meddela detta under ångerperioden genom att fylla i förlagan för ångerrätt eller kontakta xd-design.com på +3170-3199967 eller på något annat entydigt sätt.
8.02 Kunden ska returnera produkten så fort som möjligt, och alltid inom loppet av två veckor efter meddelande som det hänvisas till i stycke 1. Kunden har under alla omständigheter uppfyllt kraven för när en produkt måste returneras så länge hen returnerar den innan ångerperioden har löpt ut.
8.03 Kunden måste returnera produkten tillsammans med alla tillbehör som medföljde produkten vid den ursprungliga leveransen, och om rimligt i originalförpackningen och i ursprungsskicket och enligt skäliga samt tydliga anvisningar från xd-design.com.
8.04 Kunden åtar sig risken och bevisbördan för korrekt utnyttjande och utnyttjande inom korrekt tidsintervall av ångerrätten.
8.05 Kunden bär de direkt kostnaderna som uppstår i samband med returneringen.
8.06 Kunden bär inga kostnader för fullständiga leveranser eller delleveranser för digitalt innehåll som inte levereras på uttrycksmedier om:
 (d) om hen inte uttryckligen, före leveransen, samtyckt till att avtalet börjar gälla innan ångerperioden har löpt ut.
 (e) hen inte har vidgått att hen förlorar sin ångerrätt vid samtycket; eller
 (f) xd-design.com inte har bekräftat det här uttalandet från Kunden.
8.07 Om kunden utnyttjar ångerrätten upphör alla andra avtal att gälla enligt gällande lagstiftning.


Paragraf 9 xd-design.coms åtaganden i händelse av återkallande
9.01 Om xd-design.com möjliggör för Kunden att meddela ett återkallande i elektronisk form skickar xd-design.com omgående en bekräftelse så fort meddelandet har tagits emot.
9.02 xd-design.com återbetalar omgående alla betalningar som erlagts av Kunden, inklusive leveranskostnader som har debiterats av xd-design.com för den returnerade produkten, eller minst inom loppet av två veckor efter att Kunden har upplyst xd-design.com om sitt beslut att utnyttja ångerrätten. xd-design.com har rätt att skjuta på återbetalningen tills produkten har mottagits eller tills Kunden kan styrka att hen har returnerat produkten, beroende på vilket som infaller först.
9.03 xd-design.com använder samma betalsätt som Kunden använde, såvida inte Kunden samtycker till något annat betalsätt. Återbetalningen är inte förenad med några kostnader för kundens vidkommande.
9.04 Om Kunden har valt ett dyrare leveranssätt än det billigaste standardleveranssättet, behöver xd-design.com inte stå för de extrakostnader som uppkommer för det dyrare leveranssättet.


Paragraf 10 Ångerrätten gäller inte
10.01 xd-design.com kan bestämma att ångerrätten för produkter med kort utgångsdatum eller produkter med begränsad hållbarhet inte gäller, men endast såvida xd-design.com har angett detta i erbjudandet eller åtminstone i god tid innan avtalet ingås.


Paragraf 11 Betalning
Betalning för alla köp måste erläggas i förväg. Varor skickas inte förrän Kunden har verifierat betalningen.


Paragraf 12 Force majeure
12.01 I händelse av force majeure är inte xd-design.com ålagd att ersätta Kunden för förluster.

Paragraf 13 Garanti
13.01 xd-design.com garanterar att produkterna och/eller tjänsterna uppfyller avtalsvillkoren.
13.02 Den garanti som xd-design.com beviljar är begränsad till den garanti som utfärdas av produkttillverkaren.
13.03 En garanti som utfärdas av xd-design.com, tillverkaren eller importören påverkar inte Kundens lagstadgade rättigheter eller anspråk enligt det här avtalet.


Paragraf 14 Defekter
14.01 Senast två månader efter att Kunden har upptäckt en defekt måste hen informera xd-design.com om defekten. xd-design.com måste svara inom 30 dagar
14.02 Om xd-design.com anser att klagomålet är berättigat repareras, ersätts eller återbetalas beloppet för produkten efter samråd med kunden. Den maximala ersättningen motsvarar den summa som Kunden betalade för produkten.
14.03 Kunden får inte försöka reparera produkten på eget bevåg.


Paragraf 15 Klagomål
15.01 Om du som Kund har ett klagomål om hur vi har hanterat din beställning eller tillhandahåller tjänster kan du kontakta xd-design.com via kontaktformuläret. Ange de nedanstående uppgifterna om du har för avsikt att inge ett klagomål: [beställningsnummer, namn, adress, klagomålets sakfråga …].
15.02 Vi svarar på klagomålet inom loppet av två veckor.
15.03 Om du inte upplever att vi har hanterat ditt klagomål eller hanterat ditt klagomål på ett nöjaktigt sätt kan du lämna in klagomålet till Europeiska kommissionens tvistlösningsplattform. Du hittar plattformen här.

Paragraf 16 Personuppgifter
16.01 xd-design.com behandlar Kunders personuppgifter enligt den integritetspolicy som vi har publicerat på vår Hemsida.


Paragraf 17 Slutgiltiga bestämmelser
17.01 Dessa bestämmelser och villkor har utarbetats enligt Europadirektivet om tvistlösning för kunder.
17.02 Såvida dessa allmänna bestämmelser och villkor eller obligatoriska lagstadgade bestämmelser inte föreskriver något annat kommer eventuella tvister som uppstår till följd av villkoren i Avtalet att överlämnas till den behöriga nederländska domstolen i Breda.
17.03 Om någon av bestämmelserna i dessa Allmänna bestämmelser och villkor inte längre skulle vara giltigt påverkas inte de Allmänna bestämmelserna och villkoren av detta.
17.04 Med avseende på dessa bestämmelser och villkor innefattar ”skriftligt” även utskick via e-post. I så fall anses den version som xd-design.com har mottagit eller sparat vara den autentiska versionen, såvida inte Kunden kan bevisa att den ifrågavarande versionen inte är autentisk.


Paragraf 18 Kontaktuppgifter
18.01 Om du har frågor, klagomål eller kommentarer efter att du har läst dessa Allmänna bestämmelser och villkor är du alltid välkommen att kontakta oss på customersupport@xd-design.com eller via e-post: Xindao B.V.


ATTN: xd-design.com
Lange Kleiweg 6-28, 2288 GK Rijswijk
Nederländerna


Back to top